Wiejskie zebranie sprawozdawcze

Sołtys sołectwa Poręba zaprasza mieszkańców sołectwa na sprawozdawcze zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 21.02.2017r. o godzinie 17.00 w sali środowiskowej przy ul. Barbórki.

W programie zebrania:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2016, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
  5. Ustawa dekomunizacyjna a obowiązujące nazwy ulic w sołectwie.
  6. Omówienie zasad podziału i przeznaczenia Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego w kontekście Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
  7. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie za rok 2016.
  8. Informacja na temat reformy oświaty.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie obrad zebrania.

W przypadku braku statutowej frekwencji, zebranie odbędzie się w drugim terminie, po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych.

SOŁTYS SOŁECTWA PORĘBA

GABRIELA JANUSZEWSKA

Rekomendowane artykuły