Prawidłowe i bezpiecznie stosowanie środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin w nieodpowiedni sposób stwarza zagrożenie dla ludzi, zwierząt oraz dla środowiska naturalnego, dlatego stosując środki ochrony roślin należy zachować szczególną ostrożność.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 50):

„Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu zastosowania tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem”.

Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin:

 • bezwzględnie przestrzegać zaleceń podanych w etykiecie stosowanych środków,
 • przed zastosowaniem środka należy poinformować wszystkie zainteresowane osoby, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację,
 • prędkość wiatru nie może przekraczać 4 m/s,
 • wykonywać zabiegi tylko w przypadku przekroczenia przez organizmy szkodliwe progów ekonomicznej szkodliwości,
 • zabiegi należy wykonywać wieczorem, po zakończeniu oblotu przez pszczoły,
 • jeżeli to możliwe ograniczyć zabiegi do pasów brzeżnych lub miejsc występowania agrofaga,
 • zapobiegać przenoszeniu cieczy roboczej na sąsiednie uprawy,
 • kwitnące chwasty również stanowią pożytek dla pszczół, wykonywane w tym czasie zabiegi muszą być traktowane tak, jak zabiegi w czasie kwitnienia uprawy,
 • nie opryskiwać roślin pokrytych spadzią,
 • środki ochrony roślin należy stosować sprzętem sprawnym technicznie,
 • osoba stosująca środki ochrony roślin powinna być przeszkolona w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
 • należy przestrzegać przepisy prawne zawarte w: ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 50).

Stosując środki ochrony roślin należy:

 • nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
 • przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu.

Aplikacje środków należy również planować w okresie, w którym ludzie nie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Po pierwsze integrowana ochrona roślin!
Użytkownicy profesjonalni, którzy stosują środki ochrony roślin są zobligowani uwzględniać wymogi integrowanej ochrony roślin określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin. Według wymienionego rozporządzenia producent rolny powinien przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami aby ograniczyć stosowane pestycydy. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być również poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednimi instrumentami naukowymi i doradztwem.

Tylko zarejestrowane środki ochrony roślin!
Do ochrony upraw należy stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Ich wykaz znajduje się w rejestrze udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na stronie Ministerstwa udostępnione są również etykiety środków.

Zachowanie warunków prawidłowego stosowania środków ochrony roślin!
Użytkownicy profesjonalni muszą również przestrzegać warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin tj. m.in. zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Na terenie otwartym środki ochrony roślin można stosować, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

Obowiązkowe szkolenia!
Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

Obowiązkowe badanie i kalibracja sprzętu do stosowania środków ochrony roślin!
Na posiadaczach m.in. opryskiwaczy ciąży obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną sprzętu. Pierwsze badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin do zabiegów można używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie oraz prawidłowo skalibrowanego.

Dokumentowanie wykonanych zabiegów środkami ochrony roślin!
Użytkownik profesjonalny jest zobligowany również do prowadzenia i przechowywania przez 3 lata dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi też być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Sankcje karne!
Stosowanie środków ochrony roślin bez spełnienia powyższych wymogów podlega karze grzywny.

Rekomendowane artykuły